1 » Regulamin2
zakupy

Regulamin

REGULAMIN PHONEMOBILECASE.PL
Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej:
http://www.phonemobilecase.pl/regulamin-pm-11.html

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PHONEMOBILECASE.PL
 
Postanowienia ogólne
 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.phonemobilecase.pl prowadzony jest przez firmę MM Group s.c. (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Nowowiejskiego 2/41, 62-510 Konin wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6653001203, REGON 363766494, adres poczty elektronicznej: kontakt@phonemobilecase.pl.
 2. Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego www.phonemobilecase.pl oraz zawiera uregulowania organizacyjne serwisu. Akceptacji jego zapisów Użytkownik powinien dokonać na etapie rejestracji konta Użytkownika w sklepie internetowym www.phonemobilecase.pl lub podczas składania zamówienia. Użytkownik powinien aktualizować swoje dane w razie ich zmiany przed złożeniem zamówienia.
 3. Definicje
  1. USŁUGODAWCA, OPERATOR, ADMINISTRATOR, SPRZEDAWCA – MM GROUP S.C. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MM Group s.c. (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Nowowiejskiego 2/41, 62-510 Konin wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6653001203, REGON 363766494, adres poczty elektronicznej: kontakt@phonemobilecase.pl.
  2. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
  3. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
  4. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  5. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  6. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  7. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  8. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  9. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
  10. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  11. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma albo usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  12. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  13. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.phonemobilecase.pl.
 4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na
  1. umożliwieniu składania Zamówień na towary dostępne w Sklepie internetowym
  2. dostarczaniu treści dot. Sklepu internetowego za pomocą newslettera
  3. umożliwieniu Użytkownikom komentowania produktów dostępnym na stronie internetowej Sklepu internetowego
 
Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje w momencie rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności poprzez dodanie towarów do koszyka, utworzenie konta Użytkownika (rejestrację), zapisanie się na newsletter, dodanie komentarza, czy też złożenie Zamówienia:
  1. Dodanie towarów do koszyka polega na wybraniu (poprzez kliknięcie) interesującego nas towaru ze strony internetowej Sklepu internetowego, wprowadzenie zamawianej ilości oraz kliknięcie odpowiedniego pola na stronie – „Wrzuć do koszyka”
   1. Jeżeli chcemy dodać kolejne towary do koszyka klikamy na stronie internetowej przycisk „Do sklepu” oraz powtarzamy ppkt. a).
   2. Stan koszyka możemy sprawdzić klikając przycisk „Zobacz” widoczny na stronie Sklepu internetowego.
  2. Utworzenie konta Użytkownika (rejestracja) polega na
   1. wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie http://www.phonemobilecase.pl/rejestracja.html - niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail oraz hasła (wymagane pola oznaczone są czerwoną „*”)
   2. utworzenie konta Użytkownika jest uzależnione od zaakceptowania niniejszego regulaminu
   3. następnie należy kliknąć pole „Dalej” – w tym momencie konto Użytkownika zostaje utworzone, o czym Użytkownik jest informowany komunikatem „Twoje konto zostało utworzone” (w sytuacji gdy rejestracja konta Użytkownika została przeprowadzona w związku ze składaniem Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę kontynuacji składania Zamówienia)
  3. dostarczanie treści dot. Sklepu internetowego za pomocą newslettera polega na:
   1. wpisaniu swojego adresu e-mail i imienia w polu „Zapisz się na Newsletter” widocznym na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz naciśnięcie pola  „Potwierdź” albo
   2. odhaczeniu stosownego checkboxa podczas tworzenia konta Użytkownika zgodnie z ppkt. b powyżej;
  4. umożliwienie Użytkownikom komentowania produktów dostępnym na stronie internetowej Sklepu internetowego polega na dodaniu opinii przez Użytkownika pod konkretnym produktem za pomocą pola „Opinie” widocznym przy danym produkcie, a następnie naciśnięciu pola „Dodaj opinię”. Komentowanie produktów jest dostępne jedynie dla Użytkowników posiadających konto Użytkownika.
  5. Złożenie Zamówienia (w tym zawarcie umowy sprzedaży) zostało dokładnie opisane w § 3 niniejszego regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 4. Zasady wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zostały omówione w końcowej części regulaminu.
 
Zawarcie umowy Sprzedaży
 1. Zamówienia na towary są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówień zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego .
 2. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.
 3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 5. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3.3 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.5.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 
Płatność, Dostawa, Odbiór
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi płatność elektroniczną za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl.
 2. Klient może wybrać następujący sposób odbioru lub dostawy towaru:
  1. List polecony ekonomiczny/priorytetowy (Poczta Polska SA)
  2. Paczka kurierska (Pocztex48)
 3. Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składają się: czas kompletowania zamówienia i czas dostawy przesyłki.
  1. Czas kompletowania zamówienia wynosi do 2 dni roboczych, z tym że Zamówienia złożone i przyjęte do realizacji do godz. 14:00 w dni robocze są realizowane w tym samym dniu. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
   1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia umowy zgodnie z § 3 do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów;
   2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów.
  2. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego przez Klienta:
   1. Listy ekonomiczne/polecone dostarczane są w ciągu deklarowanych 3 dni roboczych
   2. Paczki pocztowe dostarczane są w ciągu deklarowanych 2 dni roboczych
   3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, umowa powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.
 4. PAMIĘTAJ, że po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia masz prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika.
 5. PAMIĘTAJ, że jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.
 6. PAMIĘTAJ, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważysz ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, to masz prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
 7. PAMIĘTAJ, że przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
  1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
  2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
  3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
  4. szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 9. Ceny wszystkich towarów uwidocznionych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawierają jednak kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.
 10. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 
Ochrona danych osobowych
 1. Dane Użytkownika / Klienta wpisane w formularzu rejestracyjnym lub zakupu zostają wprowadzone do bazy danych Sklepu internetowego.
 2. Baza danych Sklepu internetowego została stworzona w celu:
  1. nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku umownego (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowa sprzedaży)
  2. dostarczaniu, za uprzednią zgodą Użytkownika, treści dot. Sklepu internetowego za pomocą newslettera
 3. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do wykonania usługi przewozu towaru do Klienta podmiotom wskazanym w § 4 ust. 1 tj. w zależności o wyboru Klienta:
  1. List ekonomiczny/priotyetowy  (Poczta Polska SA)
  2. Paczka kurierska (Pocztex48)
 4. Każdy Klient ma prawo do weryfikacji swoich danych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu realizacji tych uprawnień prosimy Użytkownika/ Klienta o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu  kontakt@phonemobilecase.pl, lub też telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 664 153 422
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w Sklepie internetowym.
 6. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika / Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego:
  1. nazwisko i imiona Użytkownika / Klienta lub nazwa firmy,
  2. adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby,
  3. adres do dostawy, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt b,
  4. adres elektroniczny (adres e-mail),
  5. numer telefonu
  6. numer NIP (opcjonalnie, dla firm).
 7. Usługodawca zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) wskazuje, że podanie danych z pkt. 5 ppkt. a, c, d i e jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną (z wyjątkiem usługi newslettera dla której wystarczające jest podanie adresu elektronicznego – adresu email).
 
Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 3. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: MM Groip s.c., ul. Nowowiejskiego 2/41, 62-510 Konin
 4. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres kontakt@phonemobilecase.pl, W celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie także informacji o numerze zamówienia oraz jego dacie.
 5. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
 6. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.
 7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
 8. W przypadku towarów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 
Odstąpienie od umowy
 1. Każdy Użytkownik, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku – o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, może odstąpić od zawartej ze Sklepem umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając w terminie 10 dni od otrzymania przesyłki, oświadczenie na piśmie, że odstępuje od Umowy.
 2. Oświadczenie może być sporządzone według wzoru znajdującego się w zakładce „Odstąpienie od umowy” lub na druku nadesłanym przez Sklep. W razie skutecznego odstąpienia od umowy w tym trybie, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a to, co Strony świadczyły ulega niezwłocznemu zwrotowi. Warunkiem jest zwrot towaru, który musi być nienaruszony, nieużywany, oryginalnie zapakowany (włącznie z nienaruszonym opakowaniem foliowym, jeśli takie posiada).
 3. Sklep gwarantuje zwrot należności w terminie do 14 dni. Koszt odesłania towaru przez Użytkownika nie podlega zwrotowi.
 
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2014.
 2. Sklep może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu z wyraźnym określeniem daty, kiedy nowy Regulamin wchodzi w życie. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu pojawi się na stronie Sklepu na 7 dni przed zamieszczeniem zmian. Zarejestrowani Użytkownicy Sklepu zostaną poinformowani o zmianach mailowo i w przypadku nie zaakceptowania zmian mogą zrezygnować z konta w Sklepie. Zmiana Regulaminu w żaden sposób nie narusza praw nabytych Użytkowników i nie ma zastosowania do umów zawartych przed zmianą.
 3. Postanowienia regulaminu mogą podlegać negocjacji, przed złożeniem zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, w szczególności do zawierania i wykonywania umów sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez produkt niebezpieczny.
 5. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
 7.  Minimalne wymagania techniczne wobec komputera, używanego do zakupów w Sklepie: komputer z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail, wymagane oprogramowanie: komputer z systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7.x i nowsze, Firefox 2.x i nowsze, Chrome 10.x i nowsze, Opera 8.x i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script, wymagania sprzętowe: procesor klasy Pentium 233MHz lub szybszy, min. 64MB pamięci RAM, karta wideo i monitor o rozdzielczości min. 1024px w poziomie, klawiatura lub dowolne urządzenie wskazujące.
 
 

Przejdź do strony głównej